top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Rouva Keto Oy henkilötietolain (10 ja 24 pykälän) ja EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 31.12.2018. Tarkistettu 10.1.2023

 

Rekisterinpitäjä

Rouva Keto Oy
Antinraitti 6B, 60200 Seinäjoki
Y-tunnus 3167499-9
Puhelin: +358 40 5507805
Sähköposti: rouva@rouvaketo.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Heli Rämäkkö
Puhelin: +358 40 5507805
Sähköposti: rouva@rouvaketo.fi

Rekisterin nimi

Hyvään Oloon- verkkovalmennuksen asiakarekisteri

KokoNainen- verkkovalmennuksen asiakasrekisteri

OlenNainen- verkkovalmennuksen asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään henkilön suostumuksella liittyen hyvinvointipalveluiden asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan asiakkaan etu- ja sukunimi, sähköposti, tiedot tilatuista palveluista tai tuotteista ja niiden muutoksista sekä tietoja asiakkaan palveluostoista ja toimituksista.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta puhelimitse, sähköpostilla, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tietojen säilytys ja hävittäminen
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomaksi käyneet tiedot hävitetään asianmukaisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Asiakkaalla on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi") Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti (sähköposti) rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

bottom of page